Опубликовано Оставить комментарий

Инструкция на турецком

KALiNOR® EFERVESAN TABLET

FORMULU
Beher efervesan tablet, 2.17 g potasyum sitrat 1 H2O, 2.0 g potasyum bikarbonat (toplam potasyum miktari 1.56 g = 40 mEqK+) igerir. Bile§imindeki diger maddeler; 2.057 g sitrik asit, 1.421 g instant §eker, 0.32 g macrogol 6000, 0.02 g limon aromasi (pOskQrtmeyle kurutulmu§), 0.012 g sakkarindir.

FARMAKOLOJiK OZELLiKLERi
Farmakodinamik Ozellikleri

Beyaz, yuvarlak, kaba yQzeyli, her iki yQzeyi pQrnzlQ, hafif limon kokulu efervesan tablet. Suda gaz olu§turarak gozQlQr. Hidrojen karbonat, karbondioksid olarak gikar ve igilecek gozelti potasyum’u sitrat tuzu §eklinde igerir.

intraselQler potasyum konsantrasyonu yakla§ik 140-150 mmol/L, plazma potasyum konsantrasyonu ise 3.5-5.0 mmol/L’ dir. GrnlQk potasyum gereksinimi 1-1.50 mmol/kg vQcut agirligi (39-59 mg/kg VA) arasindadir. Potasyum eksikligi renal itrahin artmasiyla, ekstra-renal kayiplarla (diyare, kusma gibi) veya yetersiz alim sonucu olu§ur. igerigindeki sitrat hizla CO2’ e metabolize oldugundan potasyum sitrat idrari alkalile§tirir. Serbest kalsiyum sitrata baglandigindan, kalsiyum oksalatin kristalizasyonu azalir. Sitrat idrarda kristalizasyonu dogrudan inhibe ettiginden, alkalik idrarda kalsiyum fosfat olu§umu azalir. Bu nedenle potasyum sitrat bobrek ta§larinin, Qrik asit ta§i da dahil olmak Qzere, tekrar olu§umunu onlemek amaciyla kullanilir. Farmakokinetik Ozellikleri
Potasyum tuzlari oral uygulamadan sonra barsaktan hizla absorbe olurlar. Potasyum hizli olarak karaciger, kaslar ve beyine ula§ir ve daha sonra organizmaya dagilir. Potasyum’un % 90’i idrarla, % 10’u di§ki ve terle atilir. Potasyum, tQbQlQs’Qn proksimal bolQmQnde absorbe olur. idrarda bulunan potasyum ise distal tQbQlQste cereyan eden sodyum degi§-toku§undan kaynaklanir. Potasyum ve hidrojen iyonlari, sodyum iyonlariyla degi§-toku§la rekabet ederler.
Bir adet Kalinor® Efervesan Tablet (= 40 mEqK+) uygulamasindan sonra 30 dakika iginde plazma potasyum dQzeyi yakla§ik 0.5-1 mEq/L miktarinda yQkselir.

ENDiKASYONLAR
Hipokalemi profilaksisi ve tedavisinde endikedir.

KONTRENDiKASYONLAR
Kalinor® Efervesan Tablet, bobrek itrah bozukluklarinda ve serum potasyum dQzeylerinin yQkselmesi ile birlikte seyreden tedavi sirasinda (orn. potasyum tutan diQretiklerle), intraselQler alandan ekstraselQler alana potasyum kaymasi nedeniyle yQkselmig potasyum dQzeylerinde, GAMSTROP sendromunda, sodyum eksikligi ile birlikte kan hacminin azaldigi durumlarda kullanilmamalidir.

UYARILAR/ONLEMLER
Kalinor® Efervesan Tablet yalnizca bir renal potasyum itrahi bozuklugu (akut ve kronik bobrek yetmezligi, bobrek QstQ bezi korteksi yetmezligi) mevcudiyetinde ve/veya potasyum itrahini azaltici preparatlarla birlikte tedavide sorun beklenebilir.

Ozel Uyari
Kalinor® Efervesan Tablet 1.42g sakkaroz igerir, diyabetiklerde uygulanmasinda dikkate alinmalidir.

TA§IT VE MAKiNE KULLANIMINA ETKiLERi
Tagit ve makine kullanimina herhangi bir etkisi yoktur.

GEBELiK VE EMZiRME DONEMiNDE UYGULAMA Gebelik Kategorisi: C
Gebeligin ozellikle ilk Qg ayinda ilag uygulamasindaki bugQnkQ anlayiga gore kullanilmasi ozenle tartilmalidir. YQksek ve dQgQk potasyum seviyeleri maternal ve fetal kalp fonksiyonunu etkiler. Bu nedenle gebelikte Kalinor® Efervesan Tablet uygulanmasi durumunda annenin serum dQzeyi fizyolojik sinirlar iginde kaldigi sQrece embriyo ve fetus veya emzirilen gocuk Qzerine zararli etki beklenmez. Gebelik ve laktasyon doneminde herhangi zararli bir etkiye igaret eden bulgulara gimdiye kadar rastlanmamigtir.

YAN ETKiLER/ADVERS ETKiLER
Nadiren abdominal gikayetler, bulanti, kusma ve diyare gorQlebilir. Allerjik bQnyeli bazi hastalarda agiri duyarlilik reaksiyonlari bildirilmigtir.

BEKLENMEYEN BiR ETKi GORULDUGUNDE DOKTORUNUZA BA§VURUNUZ.
iLAQ ETKiLE§MELERi VE DiGER ETKiLE§MELER
EkstraselQler potasyum konsantrasyonlarinin yQkselmesi kalp glikozitlerinin etkisini azaltir, dQgmesi ise bu ilaglarin aritmojenik etkisini artirir. Aldosteron antagonistleri, potasyum tutan diQretikler, ACE-inhibitorleri, non-steroidal anti- enflamatuvar ve analjezikler renal potasyum itrahini azaltirlar.

KULLANIM §EKLi VE DOZU
Bir potasyum eksikliginin proflaksisi ve tedavisi igin gereken doz potasyum dQzeyine baglidir.
Hekim tarafindan bagka bir dozlama onerilmemigse, agagidaki dozlama gegerlidir.
a. Potasyum sQbstitQsyonu: Dozlama potasyum eksikliginin derecesine baglidir. Genel olarak gQnde 50-100 mmol potasyum yeterlidir. GQnlQk doz 100-150 mmol’ Q agmamalidir.
b. Bobrek tagi metafilaksisi: Tedaviyi yQrQten hekim tarafindan doz, gQnlQk sitrat itrahi 320 mg’in QstQnde ve idrar pH’si 6.2-6.8 olacak gekilde dQzenlenmelidir. Bu deger gQnde 1-2 Kalinor®

Efervesan Tabletle saglanabilir.
Her iki endikasyonda da bir kerede verilen doz 40 mmol potasyumu, yani bir adet Kalinor® Efervesan Tableti gegmemelidir.

Uygulama gekli ve sQresi: Bir adet Kalinor® Efervesan Tablet bir bardak suda (100-150 ml) eritilir ve istenirse geker veya meyva suyu ile tatlandirilarak igilir. GQnde 2 veya daha fazla efervesan tabletin alindigi durumlarda, dozlar muntazam araliklarla (sabah, ogle ve akgam) alinir. Yemek sirasinda uygulama tolerabiliteyi yQkseltir.

Potasyum eksikligi nedeninin devam ettigi sQrece Kalinor® Efervesan Tablet kullanilmalidir. Bu durum bobrek taglarinin nQks profilaksisi igin de gegerlidir. Diger potasyum eksikligi durumlarinda potasyum dengesinin temini igin birkag gQn ile birkag hafta genelde yeterli olmaktadir.

DOZ A§IMI HALiNDE ALINACAK TEDBiRLER VE ANTiDOTLAR

Hiperkalemi’nin tedavisi, entoksikasyonun agirlik derecesine gore farkli hedefe
yoneliktir:
1. Potasyumun bir antidotla (Na+ — veya Ca2+ tuzu) hemen antagonize edilmesi; orn. % 10-20’ lik NaCI eriyiginin 10 — 20 ml.si, EKG bulgulari normale donQnceye kadar, birkag defa i.V. enjekte edilir.
2. Glukoz-insQlin infQzyonu ile ekstraselQler sividan intraselQler sahaya, potasyum gegmesi saglanarak serum potasyum dQzeyinin dQgQrQlmesi ve asidoz tedavisi.
3. Diyalizle veya mide-barsak kanalindan katyon degigtiricisi (orn.: RESONIUM A®) vasitasiyla potasyumun eliminasyonu.

SAKLAMA KO§ULLARI
25°C’ nin altindaki oda sicakliginda saklayiniz.
TiCARi TAKDiM §EKLi VE AMBALAJ MUHTEVASI
Kalinor® Efervesan Tablet, polipropilen tQpte 15 efervesan tablet.

DiGER FARMASOTiK DOZAJ §EKiLLERj
Mevcut degil.
Ruhsat Sahibi:
ABBOTT Laboratories, ABD lisansi ile,
ABBOTT Laboratuarlari ith. ihr. ve Tic. Ltd. §ti. Ekinciler Cad. Hedef Plaza Kat 6 Kavacik — Beykoz 34810 iSTANBUL
Ruhsat Tarihi:
24.10.2001
Ruhsat No:
111/6
Uretim Yeri:
Nordmark Arzneimittel GmbH/Uetersen, ALMANYA

Kullanmadan once prospektusu okuyunuz.

Qocuklarin ulagamayacagi yerlerde ve ambalajinda saklayiniz. Hekim kontrolunde kullanilmasi zorunludur.
Regete ile satilir.

Читать инструкцию Калинор на турецком языке на полный экран

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *